آیا قفل های دیجیتال میلر دارای ریموت کنترل هستند؟

مدل های متنوعی دربین قفل های دیجیتال میلر وجود دارد که در این بین دو مدل ریموتی عرضه شده

این مدل اختصاصی ریموتی است:   MI-310R

این مدل قابلیت ریموتی شدن دارد:  MI-6000 YS