منبغ تغذیه قفل های دیجیتال میلر چیست؟

تمامی قفل های دیجیتال میلر از 4 الی 8 عدد باطری قلمی تغذیه میکنند،که با میانگین 25 مرتبهعبور و مرور در یک روز، تا یکسال نیاز به تعویض باتری نیست