قفل دیجیتال بر روی چه دربهایی نصب می شود؟

قفل دیجیتال بر روی انواع دربهای چوبی و ضدسرقت که دارای دو ویژگی زیر باشد، قابل نصب میباشد

فاصله لبه درب تا نقش درب باید حداقل 12 سانتی متر باشد

ضخامت درب باید حداقل 3.5 سانتی متر باشد